• Co zyskują Państwo dzięki Farmaceucie Domowemu :

  • większą skuteczność terapii - poprzez edukację na temat leczenia – wiedząc, z czego wynika zastosowanie leków, jak i o jakich porach je przyjmować, jak zastosować np. leki w inhalatorze łatwiej trzymać się ich prawidłowego stosowania, co przekłada się na ich większą skuteczność
  • większe bezpieczeństwo – poprzez sprawdzenie przez farmaceutę stosowanych przez Państwa leków możliwe jest wykrycie i rozwiązanie pojawiających się problemów (np. uboczne, niepożądane ich działania, problem równoczesnego stosowania innych leków a także suplementów diety, które mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia oraz problem stosowania wielu leków jednocześnie)
  • edukację na temat dodatkowych, koniecznych zmian w stylu życia, np. zmiany diety w celu poprawy jakości życia i skuteczności leczenia
 • Jak skorzystać z porady Farmaceuty Domowego

  Porady farmaceutyczne - produkt

  Aby skorzystać z pomocy Farmaceuty Domowego nie trzeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy w formularzu podać adres e-mail, na który chcą Państwo otrzymać odpowiedź i wpisać treść pytania.

  Farmaceuta Domowy poświęci odpowiednią ilość czasu na analizę wszystkich aspektów zadanego przez Państwa pytania i przygotuje odpowiedź i poradę najbardziej pasującą do Państwa problemu.

Przed użyciem leku zapoznaj się ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, danymi dotyczącymi działań niepożądanych i dawkowaniem oraz informacjami dotyczącymi jego stosowania - skonsultuj się z Farmaceutą Domowym - gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez

pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne

przy użyciu serwisu internetowego Farmaceuta Domowy (www.farmaceuta-domowy.pl)

1. Usługodawcą opisanych w niniejszym Regulaminie usług jest: pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne, 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 52s, REGON 146526708, NIP 898-120-25-50, zwana dalej Usługodawcą.
2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego Farmaceuta Domowy, zwanego dalej Serwisem, odpłatne usługi zwane dalej Usługami. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym www.farmaceuta-domowy.pl. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu.
3. Świadczone prze Usługodawcę Usługi obejmują:
3.1. udzielanie informacji i porad dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety będących przedmiotem obrotu na terenie Polski;
3.2. udzielanie informacji dotyczących łączenia diety i leków w chorobach przewlekłych oraz zasad prawidłowej diety i prawidłowego stosowania leków w tych chorobach (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, alergia pokarmowa);
3.3. udzielanie informacji dotyczących zasad właściwej pielęgnacji skóry w chorobach przewlekłych przebiegających ze zmianami skórnymi (np. atopowe zapalenie skóry).
4. Dodatkowo, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną przy użyciu serwisu Farmaceuta Domowy nieodpłatne usługi polegające na udzielaniu informacji dotyczących ceny, poziomu odpłatności i zamienników leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych podlegających refundacji.
5. Osoba korzystająca z odpłatnych Usług zwana jest dalej Usługobiorcą.
6. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę. Świadczenie Usług przez Usługodawcę możliwe jest po potwierdzeniu przez Usługobiorcę, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz warunki korzystania z Serwisu.
6.1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej, która akceptuje pliki typu cookie.
6.2. Pliki cookie są niewielkimi plikami zapisywanymi przez Serwis na komputerze, którym posługuje się Usługobiorca do połączeniaz Serwisem. Serwis może je odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera z Serwisem. Pliki nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji komputera, którym posługuje się Usługobiorca, nie służą do instalowania lub deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów itp. szkodliwego oprogramowania, nie ingerują w integralność systemu bądź danych komputera, którym posługuje się Usługobiorca, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdej chwili usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej ustawić zakres akceptacji plików cookie przez przeglądarkę.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niespełnienia wymienionych wyżej wymogów technicznych przez komputer, którym posługuje się Usługobiorca.
7. Treści ogólnodostępne znajdujące się wSerwisie, a także treści uzyskane przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z odpłatnych Usług objęte są autorskimi prawami majątkowymi należącymi do Usługodawcy. Powielanie lub rozpowszechnianie wymienionych wyżej treści, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo uzależnienia wyrażenia zgody od wniesienia opłaty licencyjnej za wykorzystanie wyżej wymienionych treści.
8. Usługobiorca może korzystać nieodpłatnie z dostępnych w Serwisie treści ogólnodostępnych oraz informacji dotyczących ceny, poziomu odpłatności i zamienników leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych podlegających refundacji, a odpłatnie z Usług określonych w pkt. 3 Regulaminu w granicach określonych przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące prawo.
9. Świadczenie odpłatnej Usługi przez Usługodawcę polega na udzieleniu Usługobiorcy w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i farmaceutyczną odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę pytanie dotyczące tematów określonych w pkt. 3 Regulaminu.
9.1. Usługobiorca zobowiązuje się dokonać na rzecz Usługodawcy zapłaty wynagrodzenia za świadczenie Usługi. Odpowiedź udzielona zostanie drogą elektroniczną przez Internet, chyba że Usługobiorca i Usługodawca uzgodnią w drodze korespondencji inną drogę wykonania Usługi. Odpowiedź udostępniana jest Usługobiorcy po zapłacie przez Usługobiorcę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
9.2. Usługobiorca ma prawo do zadawania w ramach wykonania przez Usługodawcę Usługi pytań dodatkowych, dotyczących bezpośrednio tematu określonego w pierwszym zadanym pytaniu, jeśli pytania te są niezbędne do zrozumienia przez Usługobiorcę tego tematu. Usługodawca udzieli Usługobiorcy odpowiedzi bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.
9.3. Jeśli z treści pytania dodatkowego wynikać będzie, że dotyczy ono tematu innego, niż określony w pierwszym zadanym przez Usługobiorcę pytaniu, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę wskazując, że uzyskanie odpowiedzi na to pytanie stanowi odrębną Usługę i wiąże się z zapłatą odrębnego wynagrodzenia. Taka informacja nie zobowiązuje Usługobiorcy do skorzystania z odrębnej Usługi i zapłaty odrębnego wynagrodzenia, a Usługodawcy do świadczenia odrębnej Usługi bez zapłaty przez Usługobiorcę odrębnego wynagrodzenia.
9.4. Do rozpoczęcia komunikacji Usługobiorcy i Usługodawcy służy Formularz kontaktowy, zwany dalej Formularzem, dostępny w Serwisie. Dalsza komunikacja Usługodawcy z Usługobiorcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej wysłanej bezpośrednio na adres e-mail Usługobiorcy, podany przez niego w Formularzu. Podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego wykonania przez Usługodawcę usługi.
9.5. Usługobiorca w polu „Wybierz temat pytania” określa temat pytania z dostępnej listy (opcjonalnie), a w polu „Wpisz treść pytania” wpisuje jego treść. Usługobiorca powinien sprecyzować oczekiwany zakres informacji, który chciałby uzyskać. W polu „Załącznik” Usługobiorca może dodać załączniki związane z zadawanym pytaniem.
9.6. Wysłanie pytania możliwe jest wyłącznie po zaznaczeniu przez Usługobiorcę pola potwierdzającego zaznajomienie się przez niego z treścią Regulaminu i jego akceptację oraz pola potwierdzającego, że Usługobiorca akceptuje sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę i związane Usługą wynagrodzenie na rzecz Usługodawcy. Wysłanie pytania jest jednoznaczne z zamówieniem Usługi.
9.7. Po wysłaniu pytania Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację o przyjęciu pytania, a w dalszej korespondencji wiadomość wraz z linkiem do systemu umożliwiającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
9.8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki, za kwotę wynagrodzenia podaną w cenniku Usług świadczonych przez Usługodawcę. Cennik Usług umieszczony jest obok Formularza, w części „Ile kosztuje porada Farmaceuty Domowego”.
9.9. W szczególnych wypadkach, jeśli ze względu na skomplikowany charakter zadanego przez Usługobiorcę pytania wykonanie Usługi wymagałoby szczególnego nakładu pracy ze strony Usługodawcy w celu pełnego i rzetelnego przygotowania odpowiedzi, potwierdzając przyjęcie pytania Usługodawca określi wysokość wynagrodzenia za wykonanie takiej Usługi. Taka informacja nie zobowiązuje Usługobiorcy do skorzystania z Usługi i zapłaty tak określonego wynagrodzenia, a Usługodawcy do świadczenia Usługi bez zapłaty przez Usługobiorcę tak określonego wynagrodzenia.
10. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu pytania Usługobiorca może:
a) zrezygnować z Usługi nie dokonując zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy;
b) dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy wykorzystując dostępny w serwisie link do systemu płatności;
c) dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy wykorzystując przesłany przez Usługodawcę link do systemu płatności;
d)dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy. W tym przypadku Usługobiorca może przesłać na adres e-mail Usługodawcy elektroniczne potwierdzenie wpłaty w celu przyspieszenia uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
11. Całkowity koszt transakcji bankowych związanych z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia na rzez Usługodawcy obciąża Usługobiorcę.
12. Usługodawca przygotowuje tekst odpowiedzi na pytanie i informuje Usługobiorcę na podany przez niego adres e-mail o dostępności odpowiedzi. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty w systemie płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy/otrzymaniu od Usługobiorcy elektronicznego potwierdzenia dokonania płatności na konto bankowe Usługodawcy Usługodawca wysyła Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail unikalny link do jej treści.
13. Usługodawca przygotowuje odpowiedź z należytą starannością według swojej najlepszej wiedzy, mając na uwadze ochronę zdrowia Usługobiorcy,  wymagania etyki zawodowej i obowiązujące prawo. Zakres udzielonej informacji określony jest w pierwszej kolejności przez Usługobiorcę w pierwszym pytaniu i ewentualnych kolejnych pytaniach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę, jeśli szkoda nastąpiła wskutek okoliczności, które nie zostały przedstawione przez Usługobiorcę.
14. Usługodawca może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeśli uzna, że jej udzielenie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla zdrowia Usługobiorcy lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do właściwego udzielenia odpowiedzi, np. udzielenie odpowiedzi stanowiłoby przekroczenie kompetencji farmaceuty, bądź wtedy, kiedy uzna, że udzielenie odpowiedzi na pytanie lub wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji wiązałoby się z naruszeniem prawa.
15.Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy ma ścisły związek z osobą Usługobiorcy; w konsekwencji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. z 2000 r. , nr 22 poz. 271 ze zmianami).
16. Usługodawca, jest administratorem danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi na rzecz Usługobiorcy, podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca chroni dane osobowe Usługobiorcy i nie udostępnia ich innym podmiotom w jakimkolwiek celu, za wyjątkiem udostępnienia, do którego Usługodawca jest zobowiązany na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie na potrzeby świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy i nie będzie ich przetwarzał w jakimkolwiek innym celu.
16.1. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy
16.2. Każdemu Usługobiorcy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz do ich poprawiania.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne, 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 52s.
17.1. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację (tj. adres e-mail podany przez Usługobiorcę w celu świadczenia Usługi), wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie żądania Usługobiorcy składającego reklamację (w szczególności określenie, czy Usługobiorca żąda zwrotu wypłaconego Usługodawcy wynagrodzenia).
17.2. Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację i wyśle Usługobiorcy swoją odpowiedź i propozycję załatwienia reklamacji, jeśli została ona uznana.
17.3. W terminie 14 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Usługobiorca informuje Usługodawcę, czy akceptuje propozycję przedstawioną przez Usługodawcę.
17.4. Postępowanie reklamacyjne zamyka się z chwilą upływu terminu określonego w pkt. 17.3.
18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
19. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Usługobiorcąa Usługodawcą rozstrzygnięte zostaną przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
20. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r.
21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.